Etiket: Boşanmada

Bu yazımızda; 'Boşanmada eşler miras üzerinde nasıl hak iddia edebilir?' sorusunu ele alacağız. Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere göre boşanma süreçlerinde, eşlerin kişisel veya ortak hesaplarda tuttukları miras üzerinde hak iddia edebilme durumları hukuki açıdan değerlendirileceğiz. Boşanmalar sıklıkla karmaşık mali durumları beraberinde getirir, özellikle miras gibi önemli varlıkların dahil olduğu durumlarda. Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasalar, mirasın nasıl ele alınacağını ve boşanma sürecinde nasıl paylaşılacağını (veya paylaşılmayacağını) belirler.  Mirasın Hukuki Tanımı ve Boşanmada StatüsüMiras, bir kişinin vefatı sonrası arkasında bıraktığı mal ve hakların yasal mirasçılara devredilmesidir. Türk hukukunda, mirasın kimlere ve hangi oranlarda geçeceği, kişinin vasiyeti ve kanuni mirasçılık hükümleri tarafından belirlenir. Boşanma durumlarında, mirasın hukuki niteliğini belirleyebilmek için kişisel mal edinilmiş mal kavramlarını incelemek gerekmekte.....

Devamı için tıklayın

Ziynet eşyalarının ve çeyiz eşyalarının iadesi talepli davalar, Türk hukuk sisteminde oldukça yaygın olan ve karmaşık hukuki meseleleri içeren davalardandır. Bu davalar, genellikle evlilik sona erdiğinde, kadınların evden ayrılırken yanlarında götüremedikleri ziynet eşyaları ve çeyiz eşyalarının iadesi veya bedellerinin tahsili talepleriyle açılmaktadır. Bu makalede, bir yüksek mahkeme kararını temel alarak, ziynet ve çeyiz eşyalarının iadesi talepli davaların hukuki boyutları, ispat yükümlülükleri ve kararın gerekçeleri detaylı bir şekilde incelenecektir.Davanın Arka PlanıDavacı vekili tarafından açılan davada, tarafların 06/06/2014 tarihinde evlendikleri ve kısa bir süre sonra ayrıldıkları belirtilmiştir. Davacı kadın, müşterek konuttan ayrıldığında ziynet ve çeyiz eşyalarının davalı erkek ve ailesinde kaldığını iddia etmiş, bu eşyaların aynen iadesini, mümkün olmaması halinde bedellerinin tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili ise, ziynet eşyalarının kadının üzerinde olduğunu v.....

Devamı için tıklayın

Evcil Hayvan Boşanma Halinde Nasıl Paylaşılır? Boşanma, birçok açıdan karmaşık süreçler içerir. Eşler arasındaki varlık ve sorumlulukların paylaşımı, maddi ve duygusal açıdan zorlayıcıdır. Tüm bunların yanı sıra evcil hayvan sahiplenilmesi son yıllarda ülkemizde oldukça artmıştır. Bu durum beraberinde boşanma durumunda evcil hayvanların hukuki statüsünün nasıl düzenleneceği sorusunu gündeme getirmektedir. Boşanma sürecinin bir parçası olarak evcil hayvanların paylaşımı da boşanacak çiftler arasında önem arz etmektedir. Zira evcil hayvan sahiplerinin çok iyi anlayacağı üzere sevimli dostlarımız aile üyeleri gibi kabul edilmektedirler, bu nedenle boşanma sürecinde kimin yanında kalacağı veya nasıl paylaşılacağı sorusu, çiftler arasında tartışmalara ve hatta davalara neden olabilmektedir. Evcil Hayvanlar: Aile Üyeleri veya Mülk? Evcil hayvanlar, sahipleri için sadece birer hayvan olarak değil, aynı zamanda birer aile üyesi olarak da kabul edilirler. Bu nedenle, boş.....

Devamı için tıklayın

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat hakkı TMK 174. Madde ile düzenlenmiştir. Maddenin ilk bölümünde mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî  tazminat isteyebilir denerek maddi tazminatın koşulları, ikinci bölümünde boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir denerek manevi tazminatın koşulları bildirilmiştir.Madde gerekçesi irdelendiğinde maddi tazminat talebinin kabul görmesi için maddi tazminat isteyen taraf boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olmalı, evlilik kurumun eşlere sağladığı yararlar ortadan kalkmalı ve evlilik birliğinin devamı halinde doğabilecek olası yararlar boşanmaya bağlı zedelenmelidir. Boşanmaya bağlı olarak ağır kusurlu tarafın maddi tazminat talebi kabul görmeyeceği gibi eşit kusur hali.....

Devamı için tıklayın

Günümüzde internetin hayatımızın her alanına hâkim olmasına bağlı olarak insanlar bilgisi olsun olmasın her konuda fikir ortaya atabilmektedir. Bu durumda büyük bir bilgi kirliliğinin oluşmasına neden olduğu açıktır. Boşanma hukuku için de durum bu hale gelmiştir. Sağdan soldan toplama bilgilerle aslında gerçek olmayan birçok durum gerçekmiş gibi kabul görmektedir.  Ne yazık ki bu bilgilerin doğru olduğuna inan birçok kişi doğru sanılan yanlış bilgilere göre işlem kurmakta ve neticesinde mağdur olmaktadır. Hukuk, anlaması ve yorumlaması teknik bilgi ve tecrübe isteyen bir mecradır. Bugün birçok genç meslektaşımız bile açtıkları davalarda yanılgıya düşebiliyorken sadece internet makaleleriyle dayalı olarak dava açmak veya hukuki yorumda bulunmak olası bir durum değildir. Boşanma davalarına bakmakla görevli Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanımız Sayın Ömer Uğur Gençcan’nın sosyal medya aracılığıyla bildirdiği üzere; “dava direksiyonuna avukat yerine geçmek, ehliyetsiz .....

Devamı için tıklayın

En basit tanımlamasıyla velayet hakkı müşterek çocuğun kimin gözetiminde yaşayacağının belirlenmesini ifade eder. Boşanma davalarında tarafların en çok çekiştikleri durumda velayet hakkının kim de olması gerektiğine yönelik olmaktadır. Hatta öyle ki birçok taraf velayet hakkını kaybedeceği korkusuyla boşanma davası bile açmaktan çekinmektedir.  Velayetin kime verileceğinde esas alınması gereken husus çocuğun üstün yararının hangi ebeveyninin sağlayacağıdır. Üstün yarar hususu ise çocuğun yaşı, eğitimi, sosyal çevresi gibi birçok faktöre göre değişmektedir.  Yargıtay bir kararında üstün yararı; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olması olarak tanımlamıştır. Yani velayetin kendisinde olmasını isteyen taraf esas olarak çocuğun üstün yararını sağlayacak olan taraf olmalıdır.  Uygulama da sıklıkla yanlış bilinen bir duru.....

Devamı için tıklayın

İslam hukukuna göre evlenme sırasında (olası boşanma hali için) erkeğin eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir.  Mehir’in boşanma davasında istenip istenmeyeceği müvekkillerimizin sıklıkla sorduğu bir sordur.  İlgili konu Yargıtay içtihatları göze alınarak incelendiğinde Yargıtay mehir alacağını Borçlar Kanunu kapsamında “bağışlama vaadi” olarak değerlendirmektedir.  Borçlar kanunu kapsamında bağışlamanın geçerliliği, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.  Bu halde mahir alacağının geçerli olması için yazılı olması gerektiği ilk şart olarak önümüze çıkmaktadır. Yani boşanma halinde mehir alacağının talep edilmesi için mehir vaadinin yazılı olarak yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bağış konusu açık ve anlaşılır olmalı yine taraflarca imza altına alınmalıdır.  Bilindiği üzere mehr kocanın evlenme sözleşmesi anında ya da devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına be.....

Devamı için tıklayın