Etiket: Davası

Bu makale, çekişmeli boşanma davalarının neden uzun sürdüğünü, tarafların bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve sürecin hızlanması için neler yapılabileceğini detaylı bir şekilde ele alır. Türkiye'deki adalet sisteminin yoğun dava yükü ve hukuki mevzuatın karmaşıklığı gibi sorunları inceler ve çözüm önerileri sunar.1. Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanma ve boşanmanın koşulları üzerinde anlaşamadığı durumlarda açılan davalardır. Bu davalarda, mahkeme tarafların iddialarını, taleplerini ve sundukları delilleri değerlendirerek karar verir. Genellikle mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konular üzerindeki anlaşmazlıklar bu davaların temelini oluşturur.Zina (TMK m. 161): Eşlerden birinin zina yapması durumunda diğer eş, boşanma davası açabilir. Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin, sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek başka biriyle cinsel ilişkiye girmesidir. Bu durum, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açan önemli bi.....

Devamı için tıklayın

Boşanma süreci, evlilik birliğinin sona erdirilmesinde pek çok hukuki ve duygusal zorluklar içeren karmaşık bir dönemdir. Bu süreçte taraflar arasında güvenin kırılması ve sadakatsizlik gibi faktörler boşanma davalarının temel sebeplerinden biri olarak öne çıkar. Zina, evlilik birliğinin en ciddi ihlallerinden biri olup, hukuki açıdan boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu makalede, zinanın ne olduğu, Yargıtay'ın zina kriterleri, zina davası açma süresi ve geçmişe dönük zina davası açılmasının mümkün olup olmadığı gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Zina, evli bir kişinin eşi dışında biriyle isteyerek cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanır. Türk Medeni Kanunu'na göre, bu durum evlilikte sadakat yükümlülüğünün ihlali anlamına gelir ve boşanma sebebi olarak kabul edilir. Zina nedeniyle boşanma davaları, evlilik birliğini temelden sarsan olaylar arasında yer alır ve bu davaların açılması, belirli hukuki kriterler ve süreler dahilinde mümkündür​  .....

Devamı için tıklayın

DEPREM NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ  Deprem nedeniyle idareye (idarenin hizmet kusurunun olması hallerinde) tam yargı davası, açılması mümkündür. Tam yargı davası, idari işlem veya eylem nedeniyle maddi ve/veya manevi zarara uğrayanlar tarafından bu zararların giderilmesi talebiyle idareye karşı açılabilecek tazminat talepli bir idari dava türüdür. Ancak idarenin hizmet kusurunun olup olmadığı şartı oluşmadan tazminat davası açılması olanaksızdır. İdari işlemler, idari makam ve mercilerin idari faaliyet alanında idare hukuku çerçevesinde, tek taraflı irade açıklamasıyla hukuk aleminde sonuç doğuran kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tasarruflardır. İdarenin, temelinde bir idari karar veya işlem olmayan veya bir idari sözleşmeye dayanmayan her türlü faaliyeti ( fizik alanında görülen iş, hareket, ameliye ve çalışmalar ) veya hareketsiz kalması ise idari eylem olarak tanımlanmaktadır. İdari işlemlerin, hukuk aleminde değişiklik, yenilik doğuran irade açıkl.....

Devamı için tıklayın

Söz konusu yazımıza terkin kapsamını anlatarak başlamak doğru olacaktır. Zira halk arasında bilinen terk ile öğretideki terk birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin; evden kovulan eşin evi terk etmesi, Medeni Kanun kapsamında terk sayılmamaktadır. Ancak bir eşin diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması ya da haklı bir neden olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eş evi terk etmiş sayılır. Kimler Terk Etmiş Sayılır?• Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan ayrılan eş,• Eve dönmemek için haklı bir nedeni olmaksızın eve dönmeyen eş,• Diğer eşi ortak konuttan ayrılmaya zorlayan eş,• Diğer eşin ortak konuta haklı bir sebep olmaksızın dönmesini engelleyen eş terk etmiş sayılır.Terk Nedeniyle Boşanma Davasının Hukuki DayanağıTerk, Türk Medeni Kanunu madde 164’te düzenlenen ve özel, mutlak boşanma nedenidir. Dolayısıyla eşin evi terk ettiğinin ispatı halinde terkin evliliği çekilmez kılıp kılmadığı araştırılmadan boşanmaya karar verilecektir. B.....

Devamı için tıklayın

Boşanmak evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılması anlamı taşımaktadır. Boşanma davasının nasıl açılacağı, ne zaman nasıl kesinleşeceği oldukça detaylı bir konudur ve sınırlarını medeni kanunumuz belirlemektedir. Boşanma davasının kesinleşme zamanı uygulamada sıklıkla karıştırılan bir durumdur. Birçok çift duruşmanın sonlanmasını yani hâkimin boşanma yönünde kararını açıklamış olmasını boşanmak için yeterli olduğunu düşünmekte ve boşandığını sanmaktadır. Ancak boşanma hükmünün verilmiş olmasından sonrada davanın aşamaları devam etmektedir. Bu aşamaların göz ardı edilmesi evlilik birliğinin sonlanmasını engelleyecektir.  Boşanma kararı vermiş ciflerin öncelikli olarak yapması gereken davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olarak açılacağı hususunu belirlemeleridir. Şayet evlilik birliği bir yılı tamamlamış ve eşinizle boşanma ve sonuçları konusunda ortak karar verebiliyorsanız dava anlaşmalı olarak açılabilecektir. Evlilik birliğinin bir yılı tamamlamadığı vey.....

Devamı için tıklayın

Türk Hukuk Sistemi içerisinde Aile Hukuku kapsamında değerlendirilen evliliğin hukuki tanımı aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığıdır. Evlilik, eşlerden birinin ölmesi halinde veya mahkeme kararıyla sonlanabilir.  Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılması boşanmayı ifade eder. Ölüm ise evlilik birliğinin sonlanmasının doğal sebebidir. Ancak devam eden bir boşanma davası sırasında eşlerden birinin ölmesi halinde boşanma davasının akıbetinin ne olacağı önemli bir kondur. Zira miras hukuku bakımından farklı sonuçlar doğranacaktır. Ölüm ile evliliğin sonlanması halinde eş yasal miracı olabilecekken, boşanma ile evliliğin sonlanması halinde eş, yasal miracı olamayacaktır.  Bu kapsamda karşımıza devam eden boşanma davası sırasında eşin vefatı ve boşanma kararı verilmiş ancak itiraz aşamasında eşin vefatı halinde olmak üzere iki ayrı kavram çıkacaktır.&nbs.....

Devamı için tıklayın

Adli tatil mahkemelerin dinlenme dönemleri olarak tanımlanabilir. Adli tatil her yıl 20 Temmuz günü başlar, 31 Ağustos günü sona erer. Adli tatilde kanunun belirlediği belli dava ve işler görülür. Adli tatilde görülebilecek işler kanunda aşağıdaki şekilde sırlanmıştır;İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.Çekişmesiz yargı işleri.Kanunlarda ivedi olduğu beli.....

Devamı için tıklayın

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birbirine sadık kalmak zorundadırlar. Bu genel yükümlülük boşanma davası süreci sona erene ve boşanma kararı kesinlik kazanana kadar devam eder. Yani eşler birbirlerine karşı bir takım evlilik yükümlülüklerini boşanma davası kesinleşinceye kadar yerine getirmeye devam etmek zorundadırlar.  Çok sayıda danışan ve müvekkillerimiz bu konuda farklı yazılar okuduklarını, boşanma davasının açılmasıyla sadakat yükümlülüğünün ortadan kalktığını beyan etmektedirler. Boşanma davasının açılmasıyla sadakat yükümlülüğünün son bulacağına dair yazıların tamamı hatalıdır. Boşanma davası sürerken eşlerin sadakat yükümlülüğü devam eder. Boşanma davası devam derken başka birisiyle görüşmek sadakat yükümlülüğünü ihlal anlamına gelecektirEvlilik birlikteliğinin boşan.....

Devamı için tıklayın

Evlilik birliğinin sadık kalma yükümlülüğü, evlilik içerisinde eşler arasında karşılıklı olarak beklenen ve yasal olarak korunan bir taahhüttür. Sadakat, evlilik bağlarının sağlam kalması, güvenin korunması ve ortak bir yaşam sürdürme çabalarıyla ilişkilidir. Sadakat yükümlülüğü, evlilik birliğinde ortaya çıkan birçok yasal ve ahlaki sorumluluğun bir parçasıdır. Bu sorumluluklar, evlilik birliğinin bütünlüğünü korumak ve eşler arasında karşılıklı güveni sağlamak için önemlidir. Sadakat, evlilikte güven, saygı ve bağlılık gibi temel değerlerin korunmasını sağlar ve evlilik birliğinin sürdürülebilirliğini destekler. Evlilik dışı ilişkiler, boşanmanın nedenleri arasında sıkça rastlanmaktadır ve oldukça hassas bir konudur. Peki, eşiniz sizi aldattığında hukuki olarak ne yapabilirsiniz? Bu makalede boşanma sürecinde evlilik dışı bir ilişkiye giren üçüncü kişilere karşı tazminat davası açma hakkınız olup olmadığını değerlendireceğiz. Evlilik ilişkilerinde yaşanan sor.....

Devamı için tıklayın

Türk Medeni Kanunu; evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabileceğini düzenlemiştir. Bu madde ışığında birliğin temelinden sarsılmasına neden olabilecek sebepler gündeme gelecektir. Yargıtay kararları doğrultusunda genel boşanma sebepleri; eşler arasındaki kültür farklılığı, eşini sevmediğini beyan etme, aşırı derecede kıskançlık, intihara kalkışma, ağır hakaret, darp ve kötü muamele, sürekli olarak kavga etme, cinsel ilişkiden kaçınma, şiddet uygulama, eşini sosyal ortamdan soyutlama olarak özetlenebilir. Bu sebepler dışında her evlilik birliğinin kendine özgü durumları olacağından farklı sebeplerde boşanma davalarına konu olabilecektir.  Bu konuda sıklıkla karşımıza gelen bir soruda 1 Yıl dolmadan çekişmeli boşanma davası açılıp açılamayacağı hususudur. Bir yıllık süre anlaşmalı boşanma davası için söz konusudur. Çekişmeli boşanma davası açılmasında böyle bir süre söz .....

Devamı için tıklayın