Avukat Erdem Özcan

.

Boşanma avukatı Ankara - Avukat Erdem Özcan Ankara ve Türkiye genelinde aile ve boşanma davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aile ve boşanma davası üzerine Ankara'da kurduğumuz hukuk ofisimizin temel ilkesi, boşanma davalarında ve boşanma sürecinde müvekkillerimizin boşanmaya bağlı haklarını en iyi şekilde savunacak ve koruyacak şekilde avukatlık hizmeti vermektir. 

Çalışma Alanımızı Oluşturan Aile Hukuku Uyuşmazlıkları Genel Olarak;

Nişanın Bozulması,

Boşanma,

Velayet, Nafaka,

Malların Paylaşımı,

Ziynet - Mehir Alacağı,

Evlat Edinme, 

Boşanmaya Bağlı Maddi - Manevi Tazminat davaları ile aile içi şiddet davalarından oluşmaktadır.

Ankara'da bulunan Avukat Erdem Özcan Hukuk Ofisimiz'de başta boşanma davası olmak üzere tüm bu hukuki alanlarda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca anlaşmalı boşanma davası sözleşmesinin hazırlanması, boşanmadan bağımsız olarak evlilik sözleşmelerinin hazırlanması, yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanınması, boşanma davasından bağımsız olarak yoksulluk veya iştirak nafakası davaları, aile bireylerine ve kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik 6284 numaralı kanun kapsamında hukuki işlemler, Avukat Erdem Özcan boşanma Ankara Avukatlık ofisimizin, boşanma davası haricinde avukatlık çalışma alanını oluşturmaktadır. 

Boşanma Nedir ?

Boşanma, evlilik birliğinin hukuken son bulmasını ifade eder. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır, bu halde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Yine çekişmeli boşanma davası olarak; zina nedeniyle boşanma davası, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleriyle boşanma davası, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme nedenleriyle boşanma davası, terk nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.  

Boşanma Avukatı Kime Denir ? 

Yargı önünde gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, meslek grubu Avukat olarak tanımlanır. Boşanma avukatı Ankara gibi metropol şehirlerde dava yoğunluğunun fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanlarını boşanma hukuku üzerine seçmelerini ifade eder. Avukat, istediği dava konusu üzerinde çalışmakta özgürdür. Boşanma veya başka bir hukuki dava türünde çalışmak avukatın serbest iradesine bağlıdır. Yani boşanma avukatı tanımlaması da avukatın çalışma alanını boşanma hukuku üzerine oluşturmasından ileri gelmektedir. Ankara boşanma avukatı ise Ankara ilinde görev yapan bazı avukatların mesleki çalışma alanını boşanma davası olarak belirlemelerinin halk arasında anılışıdır.

Başka bir anlatımla boşanma dava sayısının fazla olduğu Ankara gibi büyük şehirlerde avukatlar belli alanlarda çalışmayı seçebilirler. Boşanma davası, ceza davası veya başka bir hukuki dava alanında çalışmayı avukat, avukatlık kanunu uyarınca serbest iradesiyle seçebilir. Bu nedenle boşanma avukatı veya ceza avukatı gibi tanımlamalar uzmanlık alanı ifade etmemektedir. Boşanma avukatı kavramı, boşanma davası üzerine yoğunlaşmış, boşanma davasını çalışma alanı olarak seçmiş avukat için halk arasında kullanılan genel bir tanımlama olarak da düşünülebilir. 

Boşanma avukatı, ceza avukatı gibi tanımlamalar sadece tanımlamadır. Avukat, avukatlık kanunu gereğince istediği alanda çalışmasını sürdürebilir. Boşanma avukatı gibi bir kavaram veya başka söyleyişle boşanma avukatı tanımlaması uzmanlık göstergesi değildir. Dolayısıyla Ankara boşanma avukatı Ankara'da görev yapan avukatlar için bir uzmanlık alanı ifade etmemektedir. Ankara boşanma avukatı denilerek sadece ve sadece Ankara ilinde boşanma davası alanında çalışan, boşanma davalarını hukuki çalışma alanı olarak belirleyen avukatlar akla gelmelidir. 

Ancak belirtmek gerekir ki bahsettiğimiz üzere hukuk çok geniş bir mecradır ve avukatlarında bu geniş mecrada seçim hakkı oluşturması günümüzde zorunluluk arz etmektedir. Zira Ankara gibi büyük şehirlerde dava sayısının fazla olması avukatların çalışma alanını da genişletmektedir. Boşanma gibi belirli hukuki alanlarda çalışmanın avukatların mesleki başarısını artıracak bir durum olduğunu düşünmemiz nedeniyle Ankara hukuk ofisimizde çalışma alanımızı boşanma davası olarak belirlemiş bulunmaktayız. Hukuki çalışama alanımızı boşanma davaları olarak belirlememize bağlı olarak da halk arasında boşanma avukatı olarak anılmaktayız. Ancak yeniden ve önemle belirtmek gerekir ki çalışma alanını boşanma hukuku, boşanma davaları olarak belirlemek bir seçim hakkıdır ve bu hakkı kullanmaları yani boşanma davalarını çalışma alanı olarak belirlemeleri avukatlar için uzmanlık alanı ifade etmez yani boşanma avukatı kavramı sadece bir genellemedir. Bu genelleme kapsamında da Ankara boşanma avukatı olarak tanınmaktayız. Ancak yeniden belirtmemiz gerekir ki boşanma avukatı, avukatlık mesleğinde uzmanlık alanını ifade etmemektedir. Boşanma avukatı sadece avukatın çalışma alanını göstermektedir. 

Boşanma avukatı bir unvan mıdır?

Yukarıda belirtiğimiz üzere Ankara Boşanma avukatı, boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar üzerinde Ankara ilinde çalışan avukatlar için halk arasında kullanılan bir tanımlamadır. Boşanma avukatı veya ankara boşanma avukatı, unvan değildir. 

Özetle ankara boşanma avukatı, boşanma avukatı Ankara ilinde çalışan avukatın dava seçim hakkını ifade eder. Bu nedenle Ankara boşanma avukatı mısınız? boşanma avukatı Ankara ilinde hangi davalara bakar? Ankara boşanma avukatı hangi avukatlar için kullanılır? boşanma avukatı nedir ? Ankara boşanma avukatı nedir? gibi sıklıkla gelen boşanma avukatı tanımlamalı soruları; avukatlık çalışma seçim hakkımızı aile ve boşanma davaları olarak seçtiğimizi, boşanma avukatı veya Ankara boşanma avukatı tanımlamasının bir uzmanlık alanı ifade etmediğini, boşanma avukatı tanımlamasının hak arasında kullanılan bir ifade olduğunu, boşanma avukatı diye avukatlık mesleğinde mesleki ayrım olmadığını, Ankara avukatı olarak avukatlık çalışmalarımızı aile ve boşanma davaları üzerine yoğunlaştırmamız nedeniyle boşanma avukatı olarak anıldığımızı ifade ederek cevaplıyoruz.  

Ankara'da Boşanma Davası Açmak ve Avukat Seçimi

En temel anlamıyla boşanma evlilik birliğinin hukuken son bulmasını ifade eder. Aile birliğinin son bulacak olmasının maddi yönü olduğu gibi psikolojik yönü de olan durumdur. Bu nedenle boşanma davaları özel davalardır. Boşanma süreci hem tarafları hem kök aileleri hemde sosyal çevreyi etkileyecek süreçtir. Bu nedenledirki boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorunlardan birisi de herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Komşularınız, aile bireyleriniz, yakınlarınız, daha önce boşanan kişiler bir anda tecrübeli boşanma avukatı, başka bir söyleyişle çalışma alanını boşanma davası olarak seçmiş olan avukat gibi boşanma davasına yönelik fikir beyan ederek yönlendirmede bulunmaktadırlar. Üstelik bu yönlendirmeler, hata içeren yorumlarla boşanma sürecinde olan birçok kişi yanlış hukuki işlemler kurmakta ve bunun sonucu olarak boşanma davalarında hukuki mağduriyetler yaşamaktadırlar. Ankara avukatlık ofisimize başvuran kişiler bu yönde yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmektedirler. 

Avukat yardımı bahsi geçen mağduriyetlere son verecek en büyük etken olacaktır. Zira boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun takibi en iyi şekilde yapılması gereken davalardır. Üstelik boşanma sürecinin vermiş olduğu telaşeyle yapılacak en küçük hata boşanma davasında hak kayıplarına neden olacaktır. Bu nedenle de avukat yardımı dolayısıyla avukat seçimi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğunun çok fazla olması hata yapma olasılığını artırmaktadır. Bu kapsamda iyi düşünüp, sakin karar vererek doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki en iyi yönlendirme boşanma dava ve boşanma sürecini yönetecek olan, halk arasındaki tanımlamasıyla boşanma avukatı tarafından yapılacaktır.

Bu kapsamda tarafların, boşanma avukatı tanımlamasının halk arasında olan tanımla olduğunu, boşanma avukatı kavramının bir uzmanlık alanı olmadığını iyi bilmesi, boşanma aşamasında bahsi geçen temel kuralları göze alarak boşanma davasını ve boşanma sürecini yönetecek olan avukatı seçmeleri lehlerine olacaktır.

Avukat yardımı ve avukat seçiminin en önemli aşamasını boşanma davasını ve boşanma sürecini en iyi yönetebilecek avukatı seçebilmek olacaktır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki boşanma davalarının kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren yönünün yoğun olması nedeniyle avukatlara daha çok iş yükü getirmektedir. Bu kıstasın da avukat seçiminde öncelikli olarak değerlendirmeye alınması, iş yükünü kaldırabilecek, müvekkil - avukat ilişkisini en iyi şekilde eksiksiz kurabilecek avukat ile çalışılması, avukatın hukuki çalışma alanının iyi bilinmesi boşanma davası açacak kişilerin lehine olacaktır. 

Ankara'da boşanma dava sürecinde olan kişilerin tüm bu kıstasları en iyi şekilde değerlendirmesi, hem boşanma sürecini hem de boşanma davasını en iyi şekilde yürütebilecek en uygun avukatı bu kıstasları değerlendirerek seçmeleri boşanma davalarında yararlarına olacaktır.

Boşanma Süreci Nedir ?

Boşanma davasını diğer dava türlerinden ayıran en büyük özellik yukarıda belirtiğimiz üzere boşanma davasının sosyolojik yönünün de bulunmasıdır. Yani kişinin tüm hayatını yakın çevresiyle birlikte etkileyen bir süreç, boşanma aşamasına gelen kişileri beklemektedir. Bu nedenle boşanma davası hem hukuki hem sosyolojik yönüyle takip edilmelidir. 

Hukuk ofisimizde boşanma davasının söz konusu yönleriyle takibinin yapılması en temel prensiplerimizdendir. Zira boşanma davalarını klasik hukuk davası olarak görmek müvekkillerin dava sürecinde yaşayacakları sorunları görmezden gelmek anlamı taşıyacaktır. Bu nedenledir ki boşanma davasının hukuki yönüyle birlikte sosyolojik yönünü de çalışmalarımızda ele alarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. 

Boşanma davalarının kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren yönünün yoğun olması nedeniyle boşanma davası üzerine çalışacak avukata daha çok iş yükü getirmektedir. Bu kıstasın da avukat seçiminde öncelikli olarak değerlendirmeye alınması, iş yükünü kaldırabilecek, müvekkil - avukat ilişkisini en iyi şekilde kurabilecek avukat ile çalışılması boşanma davalarında başarıyı getirecektir. Unutulmamalıdır ki boşanma sürecini en iyi yönetebilecek avukatı seçebilmek, boşanma davası için avukat yardımı ve avukat seçiminin önemli aşamasını oluşturmaktadır.

Avukat Erdem Özcan tüm bu ilkeleri benimseyerek, müvekkillerin sorularına doğru yanıtları bulabilmelerini, etkili iletişimle en doğru şekilde yönlendirerek hukuki yararlarını en iyi şekilde korumayı, avukat - müvekkil iletişimini en iyi şekilde sağlamayı amaç ve ilke edinerek boşanma davalarına ilişkin uyuşmazlıklarda, boşanma sürecinde, Ankara'da kurmuş olduğu hukuk ofisinde Ankara avukatı olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Neden Boşanma Davaları ?

Boşanma hukuku Türk Medeni Kanunu ikici bölümde yer alan oldukça geniş bir hukuki alandır. Genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri ilgili kanunun ikinci bölümünde detaylı olarak yer almıştır. Söz konusu hükümler boşanma davalarının yol haritasını belirlemektedir. Ancak evlilik birliği tıpkı parmak izi gibidir, her evlilik beraberinde kendine özgü yaşanmışlıklar getirdiği için birbirinden çok farklıdır. Buna bağlı olarak boşanma davalarının konuları her geçen gün değişmekte, boşanma sebepleri her geçen gün artmaktadır. Bu hızlı değişim boşanma davalarının takibini özelleştirmekte, boşanma hukukunu yani boşanma davalarını yakınen takip etme zorunluluğunu getirmektedir. 

Boşanma davalarına ilişkin değişim ve gelişimi yakinen takip etmenin zorunluluğu karşında çalışma alanımızı boşanma davaları ve boşanma hukuku üzerinde kurmamızın sebebi müvekkillerimizin boşanmaya bağlı haklarını en iyi şekilde koruyabilmeyi ilke edinmemizdir.

Ankara Aile Mahkemeleri 

Aile Hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemeler Aile Mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Boşanma davası açmak isteyen taraflar veya avukatları yetki bölgelerinde bulunan Aile Mahkemelerine başvuru yaparak boşanma sürecini başlatmak zorundadırlar. Yetki bölgesinin yanlış seçilmesi süreci uzatacağı için avukat yardımı ile başvuru yapılması sürecin uzamamasını sağlayacaktır.

Ankara'da otuza yakın Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Bu durumun temel nedenlerinde birside Ankara'da boşanma dava sayısının fazla olmasıdır, tabiki Ankara'nın nüfus sayısının fazla olması aile mahkemesi sayısının fazla olmasına önemli başka bir etkenini oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak Ankara'da boşanma davası üzerine çalışan avukatlar yoğun mesailer yapacaklardır. 

Ankara Aile Mahkemeleri, Ankara Batı Adliyesi ve Ankara Merkez Adliyesi (4 nolu ek hizmet) olmak üzere iki ayrı adliyede bulunmaktadır. Ankara merkez ilçelerinin sınırları bu iki adliyenin yetki sınırlarını belirler. Örneğin Ankara Çankaya, Ankara Keçiören, Ankara merkez adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer alırken, Ankara Etimesgut, Ankara Sincan ilçeleri ise Ankara Batı Adliyesinin yetki sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Ankara'da boşanma davası açamaya karar vermiş kişinin boşanma davası, davayı takip etmekle yükümlü avukatı tarafından Ankara yetki sınırı içerisinde bulunan adliyenin aile mahkemesinde açılacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Yardımı

Anlaşmalı boşanma davası özetle tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmaları üzerine açılacak boşanma davasını ifade eder. Boşanacak çiftlerin velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşması üzerinde anlaşmasıyla söz konusu boşanma davanın açılması mümkün olacaktır. Ankara avukatlık ofisimize başvuran bir çok çift kendi aralarında anlaşmaları halinde avukat yardımı alıp almama konusunda tereddüt yaşadıklarını bildirmektedirler. Ancak Ankara hukuk ofisimize başvuran danışanlarımıza açıkladığımız gibi hukuki bir işlemin sorunsuz olarak kurulabilmesi adına avukat yardımı tarafların lehine olacaktır. Zira anlaşmalı boşanma davası sonrasında açılabilecek davalar, anlaşmalı boşanma davası sırasında unutulan veya göz ardı edilen durumlardan kaynaklanmaktadır. Anlaşmalı boşanma sözleşmesinin hazırlanmasında bir çok genç avukat meslektaşımızın dahi unutabildiği hususlar olması karşısında tarafların yanılgıya düşmesi çok doğal bir durum olmaktadır. Boşanma davasına yönelik hukuki işlemlerin sorunuz olarak, geleceğe dönük olarak sonlanmasının sağlanması için anlaşmalı boşanma davasında avukat yardımı almak tarafların lehine olacaktır. Hazır sözleşme örnekleriyle hukuki haklarınızın korunmasını sağlayamayacak, boşanma sonrası yeni hukuki davalar doğra bilecektir.

Avukat Erdem Özcan tarafından kurulmuş Ankara avukatlık hukuk ofisimizde anlaşmalı boşanma davasında da avukat yardımının temel unsurunu, Ankara ofisimize başvuran ve anlaşarak boşanma kararı almış çiftlere bildirmekte, anlaşmalı boşanma dava sözleşmesinin hazırlanmasının geleceğe dönük hukuki sonuçları sonlandıracak şekilde yapılmasını, anlaşmalı boşanma dava sürecinin sorunsuz bir şekilde çözülmesini sağlayarak Ankara avukatı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Yardımı

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşana hususu, boşanma davasının sonuçları hususu üzerinde anlaşamamaları halinde gündeme gelen, evlilik birliği kendisi için çekilmez hale gelen tarafça açılacak boşanma davasını ifade etmektedir. 

Çekişmeli boşanma davasının usul ve esasa yönelik aşamaları anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha fazladır ve katıdır. Bu temel husus çekişmeli boşanma davasının takibinin avukat tarafından yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Zira özellikle çekişmeli boşanma davasına yönelik usul hukukunun bilinmemesi boşanma davasında tarafları haklıyken haksız konuma getirebilmektedir. 

Avukat yardımı alınmadan açılmış çekişmeli boşanma davasının usul hukukuna takılarak olumsuz sonuçlandığına uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır. Bununla birlikte esas dediğimiz boşanma davasının içeriğinin düzenlenmesi, boşanma hükmü verilecek haklı nedenlerin kanıtlanması çekişmeli boşanma davasının çok önemli unsurudur. Boşanma hukukunu çalışma alanı yapmış, halk arasındaki tanımıyla boşanma avukatı, usul ve esasları en iyi şekilde bilerek tarafların hukuki haklarını koruya bilecektir. 

Çekişmeli boşanma davasının usul ve esasları üzerine uzun yıllardır yaptığımız çalışmalarla Ankara avukatı olarak müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumayı ilkemiz olarak görmekteyiz.


Boşanma davası, boşanma dava aşamalarına ilişkin detaylı bilgilere, ankara avukatı olarak boşanma davalarımızdan edindiğimiz tecrübelere göre oluşturduğumuz yazılarımıza internet sitemizde bulunan makaleler bölümünden de ulaşabilirsiniz. Boşanma Davalarına Yönelik Sık Okunan Yazılarımız

Avukat Erdem Özcan Kimdir?